Asmens duomenų apsauga

 

Bendra informacija

VšĮ „GO Vilnius“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios www.govilnius.lt interneto svetainės (toliau – „Svetainė“) valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname, kaip mes renkame ir toliau tvarkome Svetainės lankytojų asmens duomenis. Privatumo taisyklėse taip pat pateikiame informaciją ir apie visų kitų duomenų subjektų duomenų tvarkymą, atliekamą mums vykdant savo veiklą.

Privatumo taisyklės galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, o jose nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate. Tęsdami naršymą Svetainėje Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir suprantate jų nuostatas.

Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų valdomas interneto svetaines ir (ar) socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

VšĮ „GO Vilnius“
Juridinio asmens kodas: 123641468
Registruotos buveinės adresas: Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius
Tel.: +370 686 57232
El. paštas: [email protected]

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai;
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių.
 • Sudarote su mumis sutartį (pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo ir pan.);
 • Naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis;
 • Prenumeruojate mūsų naujienlaiškius;
 • Registruojatės į mūsų organizuojamus renginius, konferencijas, parodas, kursus ar kitus projektus;
 • Pateikiate paklausimą, prašymą ir (ar) pretenziją mums telefonu, el. paštu ar paprastu paštu.
 • Pateikiate užklausą per mūsų interneto svetaines ar socialinių tinklų (pvz., „Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Youtube“) paskyras;
 • Darote viešus įrašus socialinių tinklų (pvz., „Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Youtube“) platformose, kurias mes administruojame;
 • Naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau).

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija, pateikiama mūsų partnerių, kontrahentų, paslaugų teikėjų, Jūsų viešai prieinamų profilių ar duomenų bazių informacija.

Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Privatumo taisyklėse, tačiau jei taip atsitiktų – mes Jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

  • Jūsų kontaktinius duomenis;
  • Informaciją, reikalingą sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymui, vykdymui ir administravimui;
  • Informaciją apie Jūsų pasiekimus, profesinę ar kitokio pobūdžio viešą veiklą, reikšmingą Vilniaus turizmo sektoriaus plėtrai bei Vilniaus įvaizdžio kūrimui;
  • Jūsų atvaizdą, užfiksuotą nuotraukose;
  • Informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami, rašydami mums, pateikdami užklausas ar užpildydami registracijų anketas;
  • Informaciją, esančią Jūsų atliekamuose mokėjimų mums pavedimuose;
  • Informacija, reikalinga mūsų įstaigos interesų gynimui teisme ar kitoje institucijoje;
  • Informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį;
  • Informaciją, reikalingą tiesioginės rinkodaros vykdymui.

  Vardas, pavardė, asmens kodas, lytis bei kiti asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente (pase ar asmens tapatybės kortelėje) esantys duomenys, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, darbovietė / darbinė veikla / verslas, pareigybė, išsilavinimas, šeiminė padėtis, duomenys apie turimas alergijas bei maisto netoleravimą. Taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga prekių ir (ar) paslaugų įsigijimui / suteikimui.

  Informacija apie tai, kaip naudojatės šia Svetaine ir (ar) kitomis mūsų svetainėmis (įrenginio informacija: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu).

  Vardas, pavardė, darbovietė / darbinė veikla / verslas, išsilavinimas, duomenys apie pasiekimus, reikšmingus Vilniaus turizmo sektoriaus plėtrai bei Vilniaus įvaizdžio kūrimui, gyvenamoji vieta, atvaizdas, užfiksuotas nuotraukose.

  Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti, jog negalėsime suteikti Jums savo paslaugos (pvz., Jums nenurodant būtinos informacijos, prašomos siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą, negalėsime Jums atsakyti).

  Svarbu: VšĮ „GO Vilnius“ personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

  Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

  Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

   • sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymo, vykdymo bei administravimo;
   • mūsų įstaigos savininko, Vilniaus miesto savivaldybės, teisių įgyvendinimo;
   • verslo, profesinių ir (ar) kitokių teisėtų santykių užmezgimo, palaikymo bei plėtojimo;
   • Vilniaus įvaizdžio kūrimo, turizmo sektoriaus plėtros bei verslo ir talentų pritraukimo;
   • mūsų pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymo;
   • mūsų įstaigos vidaus administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo;
   • mūsų įstaigos teikiamų internetinių paslaugų kokybės nustatymo;
   • mūsų įstaigos interesų įgyvendinimo teisme ar kitoje institucijoje;
   • tiesioginės rinkodaros vykdymo.

   Informuojame, kad siekiame palaikyti ryšį su savo klientais ir teikti jiems informaciją apie savo siūlomas paslaugas. Šiuo tikslu vykdome tiesioginę rinkodarą telefonu ir el. paštu teikdami pranešimus ir naujienas apie mūsų paslaugas, organizuojamus renginius, konferencijas, kursus ir pan. Savo klientams mes turime teisę siųsti reklaminę informaciją apie savo prekes ar paslaugas elektroninio pašto adresu, kurį gavome teikdami jiems paslaugas ar parduodami prekes, o mūsų klientai turi teisę dabar arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti tokį mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums apie savo apsisprendimą bet kuriuo patogiu būdu: el. paštu [email protected], laišku adresu Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame el. laiške su reklamine informacija. Toks atšaukimas nedarys jokio poveikio iki jo mūsų vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui.

   Visais kitai atvejais, Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime tik gavę aiškų Jūsų sutikimą duomenų tvarkymui tokiu tikslu. Šį sutikimą galėsite bet kada vėliau atšaukti pranešdami mums aukščiau nurodytais būdais.

   Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

    • teisės aktų reikalavimų vykdymas;
    • sandorių, sutarčių ar kitų panašaus pobūdžio susitarimų su Jumis sudarymui bei vykdymui;
    • viešasis interesas (nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni);
    • teisėti mūsų interesai (nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni);
    • tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimas.

    Tikslai, pagrindai ir asmens duomenys, kuriuos tvarkome, pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

    Tikslas Teisinis pagrindas (-ai)
    Asmens duomenys
    Sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymo, vykdymo bei administravimo.
    • Sutarties su Jumis sudarymas ar vykdymas
    • Teisės aktų reikalavimų vykdymas
    • Teisėti mūsų įstaigos interesai
    Vardas, pavardė, asmens kodas, lytis bei kiti asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente (pase ar asmens tapatybės kortelėje) esantys duomenys, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, darbovietė / darbinė veikla / verslas, pareigybė, išsilavinimas, šeiminė padėtis, duomenys apie turimas alergijas bei maisto netoleravimą, duomenys apie pasiekimus, reikšmingus Vilniaus turizmo sektoriaus plėtrai bei Vilniaus įvaizdžio kūrimui, atvaizdas, užfiksuotas nuotraukose
    Mūsų įstaigos savininko teisių įgyvendinimo
    • Teisės aktų reikalavimų vykdymas
    Bet kuri su mūsų įstaigos veikla susijusi informacija, t. y. bet kurie mūsų valdomi Jūsų asmens duomenys
    Verslo, profesinių ir (ar) kitokių teisėtų santykių užmezgimo, palaikymo bei plėtojimo
    • Teisėti mūsų įstaigos interesai
    • Teisės aktų reikalavimų vykdymas
    • Viešasis interesas
    Vardas, pavardė, lytis, telefono numeris, el. pašto adresas ar kitas kontaktinis duomuo, darbovietė / darbinė veikla / verslas, pareigybė
    Vilniaus įvaizdžio kūrimo, turizmo sektoriaus plėtros bei verslo ir talentų pritraukimo
    • Teisės aktų reikalavimų vykdymas
    • Teisėti mūsų įstaigos interesai
    • Viešasis interesas
    Vardas, pavardė, lytis, telefono numeris, el. pašto adresas ar kitas kontaktinis duomuo, darbovietė / darbinė veikla / verslas, pareigybė
    Mūsų įstaigos vidaus administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo
    • Teisės aktų reikalavimų vykdymas
    Priklauso nuo taikomų teisės aktų reikalavimų, gauto institucijų prašymo turinio ar kt. objektyvių aplinkybių
    Mūsų įstaigos vidaus administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo
    • Teisės aktų reikalavimų vykdymas
    • Teisėti mūsų įstaigos interesai
    Šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose Privatumo taisyklėse
    Mūsų įstaigos teikiamų internetinių paslaugų kokybės nustatymo (siekiant jas pagerinti ir kurti naują turinį)
    • Teisėti mūsų įstaigos interesai
    IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai, Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu
    Mūsų įstaigos interesų įgyvendinimo teisme ar kitoje institucijoje
    • Teisės aktų reikalavimų vykdymas
    • Teisėti mūsų įstaigos interesai
    • Viešasis interesas
    Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti Privatumo taisyklėse
    Tiesioginės rinkodaros vykdymo (tik jei esame gavę Jūsų sutikimą ar, atitinkamai, nesame gavę Jūsų nesutikimo)
    • Sutikimas
    • Teisėti mūsų įstaigos interesai
    Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, amžius

    Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes paprašysime Jūsų sutikimo (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

    Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, negu nurodyta šiose Privatumo taisyklėse, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

    Kam perduodame Jūsų asmens duomenis? 

    Be išankstinio rašytinio Jūsų sutikimo, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tik šiais atvejais:

     • atsakingai parinktiems mūsų verslo partneriams arba įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
     • mūsų įstaigos savininkui – Vilniaus miesto savivaldybei;
     • teisėsaugos bei valstybės institucijoms;
     • kitiems subjektams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

     Jūsų asmens duomenų gavėjų (atskirų duomenų valdytojų) galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais. Norint gauti jų tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

     Taip pat galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus). Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik rašytinės sutarties, sudarytos tarp mūsų ir jų, pagrindu, pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Jūsų asmens duomenų konfidencialumą.

     Pateikiame duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

     bankai; reklamos agentūros bei rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės; mūsų įstaigos IT sistemą prižiūrinti įmonė bei kitos programinę įrangą kuriančios, diegiančios ir palaikančios įmonės;  ryšio paslaugas teikiančios įmonės; saugos tarnyba; mūsų įstaigos apskaitą tvarkančios įmonės; pašto paslaugas teikiančios įmonės ir kurjerių tarnybos; teisines paslaugas teikiančios įmonės; archyvavimo paslaugas teikiančios įmonės; tinklaraštininkai bei įvairių kitų žiniasklaidos priemonių atstovai; apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio pramogų, renginių organizavimą ar panašią, su Vilniaus miesto turizmo sektoriumi neatsiejamai susijusią, veiklą vykdančios įmonės.

     Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie Jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus arba vykdant mums būtinus teisės aktų reikalavimus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

     Platesnę informaciją apie konkrečias šioje skiltyje nurodytas įmones, kurioms gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys, galite gauti kreipdamiesi į mus šiose Privatumo taisyklėse nurodytais kontaktais, kitų mūsų valdomų interneto svetainių privatumo taisyklėse arba Jums įteikiamuose informaciniuose pranešimuose.

     Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

     Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais, mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

     Labai retais atvejai mes galime siųsti Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiais atvejais, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

      • su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
      • taikomos Įmonėms privalomos taisyklės;
      • duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
      • elgesio kodeksai, sertifikavimo mechanizmai;
      • gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

      Nesant nei vienos iš aukščiau paminėtos tinkamos apsaugos priemonės, galime pasinaudoti Reglamento 49 straipsnyje numatytomis išimtimis (pvz., perduoti Jūsų duomenis remiantis Jūsų sutikimu), tačiau jos gali būti taikomos tik griežtai Reglamente suformuluotais atvejais.

      Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?

      Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

      Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

      Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei priežiūros ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nurodymais. Jei šie reikalavimai ar nurodymai nėra nustatyti, duomenų saugojimo terminus nustatome atsižvelgdami į viešąjį interesą ar mūsų pačių teisėtus interesus, tačiau ne ilgiau nei 7 metus po duomenų gavimo momento (nebent, kaip buvo minėta, ilgesnius duomenų saugojimo terminus numato teisės aktai).

      Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog, atsižvelgiant į mūsų tvarkomų asmens duomenų bei nuolat vykdomų renginių, konferencijų, parodų, kursų ar kitų projektų mastą, tam tikrus specifinių duomenų subjektų kategorijų asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame atitinkamose kitose mūsų valdomų interneto svetainių privatumo taisyklėse ar informaciniuose pranešimuose, įteikiamuose Jums duomenų gavimo metu.

      Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, Jūsų duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės Jūsų identifikuoti.

      Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

      Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
      Su sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymu ir vykdymu susiję duomenys 10 metų po sandorio, sutarties ar susitarimo pabaigos / nutraukimo
      Mokėjimų duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos atlikimo dienos
      Su registracijų į mūsų organizuojamus renginius, konferencijas, parodas, kursus ar kitus projektus anketomis susiję duomenys Iki 7 metų nuo registracijos anketos pateikimo dienos
      Mums telefonu, el. paštu ar paprastu paštu pateiktuose paklausimuose, prašymuose ir (ar) pretenzijose esantys duomenys Iki 1 metų nuo paklausimo / prašymo / pretenzijos gavimo ar jos įvykdymo dienos
      Informacija apie Jūsų pasiekimus, profesinę ar kitokio pobūdžio viešą veiklą, reikšmingą Vilniaus turizmo sektoriaus plėtrai bei Vilniaus įvaizdžio kūrimui Duomenys periodiškai peržiūrimi ir saugomi tol, kol yra reikšmingi Vilniaus turizmo sektoriaus plėtrai bei Vilniaus įvaizdžio kūrimui. Duomenys gali būti ištrinami anksčiau, jei gaunamas Jūsų nesutikimas dėl tokių duomenų saugojimo (jei Jūsų interesai viršesni)
      Jūsų atvaizdas, užfiksuotas nuotraukose Tol, kol galioja Jūsų sutikimas, arba, jei esate viešas asmuo – tol, kol atvaizdo publikavimas yra reikšmingas Vilniaus turizmo sektoriaus plėtrai bei Vilniaus įvaizdžio kūrimui. Duomenys gali būti ištrinami anksčiau, jei gaunamas Jūsų nesutikimas dėl tokių duomenų saugojimo (jei Jūsų interesai viršesni)
      Jūsų duomenys susiję su potencialiu ar jau esamu mūsų interesų įgyvendinimu teisme ar kitoje institucijoje Iki pasibaigs teisės aktuose numatyti pretenzijos / skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis teismo sprendimas
      Jūsų sutikimu tvarkomi asmens duomenys, išskyrus sutikimus dėl Jūsų atvaizdo, užfiksuoto nuotraukose, naudojimo Iki 2 metų nuo sutikimo gavimo momento, jei sutikimas nebuvo atšauktas anksčiau
      IT sistemų įrašai (logai) 1 metai

      Net ir tuo atveju, kai pareikšite pageidavimą nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl ateityje galimai atsirasiančių reikalavimų ir toliau turėsime saugoti tam tikrus Jūsų asmens duomenis tol, kol pasibaigs tam tikrų duomenų saugojimo terminai. Informacija taip pat bus saugoma tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamai užfiksuotą santykių su Jumis istoriją bei galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

      Kokias teises Jūs turite?

      Priklausomai nuo situacijos bei BDAR įtvirtintų papildomų sąlygų, turite šias teises:

       • žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
       • susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
       • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
       • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);
       • reikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
       • reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
       • bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
       • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

       Visada siekiame tinkamai užtikrinti Jūsų teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų įgyvendinimo pažeidimą, todėl, kilus bet kokiam klausimui dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų, prašome pirmiausia susisiekti su mumis. Taip pat pažymime, jog visais atvejais turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

       Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 686 57232, parašę mums šiuo el. pašto adresu [email protected] arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje, jei tokį reklaminį turinį Jums pateiktume.

       Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę ar pasą) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu parašu).

       Jūsų teisė Tam tikri apribojimai
       Teisė žinoti Turite teisę prieš Jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
       Teisė susipažinti

       Ši teisė reiškia, kad galite mūsų prašyti Jums pateikti:

       • Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
       • Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašą;
       • Tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų duomenų tvarkymui sąrašą;
       • Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;
       • Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinį;
       • Informaciją, ar taikomas profiliavimas;
       • Duomenų saugojimo laikotarpio nurodymą.

       Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

       Teisė ištaisyti Taikoma, jeigu mūsų turima informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, yra neišsami arba netiksli.
       Teisė „būti pamirštam“

       Taikoma, jeigu:

       • Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
       • Duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
       • Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;
       • Informacija gauta neteisėtu būdu.
       Teisė apriboti

       Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.:

       • Jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;
       • Jei Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
       • Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
       • Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
       Teisė į duomenų pekeliamumą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu, remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi, sudaryta su Jumis.
       Teisė nesutikti Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Tvarkant Jūsų asmens duomenis tokiu pagrindu, mums tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.

       Taip pat galite bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
       Teisė atšaukti sutikimą Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis bet kuriuo metu, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
       Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 271 2804).

       Platesnė informacija: www.ada.lt

       Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

       Slapukai (angl. „cookies“), signalai ir panašios technologijos

       Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Jie padeda mums:

       • atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją;
       • išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį;
       • užtikrinti sklandų Svetainės veikimą;
       • stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

       Analizuodami šiuos duomenis, galime savo Svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.

       Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite čia

       Taip pat atkreipiame dėmesį, jog be mūsų naudojamų slapukų, Svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojams) nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų naudojamame įrenginyje. Tokius slapukus įdiegusios trečiosios šalys taiko savo privatumo politikas ir mes negalime atsakyti už juos (mūsų Svetainė neturi prieigos prie jais perduodamos informacijos), todėl primygtinai rekomenduojame papildomai pasidomėti minėtomis politikomis, patalpintose tų trečiųjų šalių interneto tinklalapiuose. Mūsų socialinių tinklų paskyroms („Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Youtube“) taikomos jų valdytojų privatumo politikos.

       Pilnas slapkukų sąrašas.

       Išorinės svetainės

       Svetainėje pateikiamos nuorodos į išorines svetaines, t. y. su Vilniaus turizmo sektoriumi susijusių įstaigų (pavyzdžiui, apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio pramogų organizavimo) interneto svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi turėti savo atskiras individualias privatumo politikas (taisykles) už kurias mes negalime prisiimti atsakomybės, todėl rekomenduojame detaliai jas peržiūrėti dar prieš kokių nors savo asmens duomenų pateikimą.

       Susisiekite su mumis

       Jei pastebėjote Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą bet kurioje mūsų valdomoje Svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

       VšĮ „GO Vilnius“
       Juridinio asmens kodas: 123641468
       Registruotos buveinės adresas: Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius
       Tel.: +370 686 57232
       El. paštas: [email protected]

       Baigiamosios nuostatos

       Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal mūsų poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų vertinimu, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Svetainėje ar kitu panašiu būdu. Jei naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujintose Privatumo taisyklėse.

       Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2019 m. vasario 26 d.

       Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės