Tarptautinių sporto renginių skatinimo programa

Tarptautinių sporto renginių skatinimo programa siekiama didinti tarptautinių sporto renginių skaičių Vilniaus mieste, skatinti sporto bendruomenę aktyviai kviesti ir organizuoti įvairius sporto renginius, kurie didintų Vilniaus tarptautinį žinomumą, turistų skaičių ir kurtų ekonominę naudą miestui. Programa skirta tiek profesionaliems tarptautiniams sporto renginiams, tiek neprofesionaliems sporto renginiams, kurie atliepia pagrindinius šios programos tikslus.  Paraiškos priimamos einamaisiais metais likus ne mažiau nei 30 d. iki renginio pradžios. 

 • Lietuvos Respublikoje ar kitoje užsienio valstybėje registruotas, viešas ar privatus juridinis asmuo, organizuojantis tarptautinį sporto renginį ir prisiimantis finansinę, ekonominę, organizacinę ir įstatyminę atsakomybę už renginio organizavimą;

 • Renginių organizatoriai ar agentūros veikiančios pagrindinio sporto renginio organizatoriaus (užsakovo) vardu ir galintys pateikti tokį atstovavimą pagrindžiančius įrodymus.

Programoje gali dalyvauti tarptautiniai profesionalūs ir neprofesionalūs sporto renginiai, kurie atitinka pagrindinius šios programos keliamus tikslus: didina Vilniaus kaip sporto miesto žinomumą ir patrauklumą, skatina atvykstamąjį turizmą bei generuoja ekonominę naudą. 

 • Patalpų, aikštelių, įrangos nuomos išlaidos;
 • Dalyvių apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos;
 • Transporto Vilniaus mieste išlaidos;
 • Renginio reklamos ir viešinimo išlaidos;
 • Renginio organizatoriaus paslaugų išlaidos.

Po renginio turi būti pateikta ataskaita ir ją lydintys dokumentai:  

 • Renginio organizavimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai;
 • Renginyje faktiškai dalyvavusių dalyvių sąrašas;
 • Renginio programa;
 • Faktinis renginio biudžetas;
 • Renginio komunikacijos ir viešinimo rezultatai;
 • Įrodymai, kad renginio dalyviai buvo supažindinti su Vilniumi; 
 • Ne mažiau nei 10 (dešimt) renginio nuotraukų arba nuoroda į nuotraukų galeriją.

Kompensacija išmokama po renginio pervedant pinigus į pareiškėjo nurodytą sąskaitą per 30 darbo dienų nuo sąskaitos ar kito buhalterinei apskaitai tinkamo dokumento pateikimo. 

Paraiškos forma
Paraiškos forma