Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

Instytucja publiczna „GO Vilnius” (dalej – „my” albo „Zarządca danych”) jest zarządcą niniejszej strony internetowej www.govilnius.lt (dalej – „Strona”). Przy pomocy niniejszej polityki ochrony prywatności (dalej „Polityka prywatności”) ustalamy i wyjaśniamy, jak wybieramy i dalej przetwarzamy dane osobowe odwiedzających Stronę. W Polityce prywatności podajemy również informację o przetwarzaniu danych osobowych wszystkich innych podmiotów danych, wykonywanym w ramach prowadzenia przez nas swojej działalności.

Polityka prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Stronę, a ustalone w niej warunki stosuje się za każdym razem, gdy chcesz dotrzeć do zamieszczanych przez nas treści oraz (lub) świadczonej usługi, nie zważając na to, z jakiego urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet czy in.) korzystasz. Kontynuując wyszukiwanie na Stronie, potwierdzisz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności i rozumiesz jej przepisy.

Dane wszystkich podmiotów przetwarzamy zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty i uczciwy, w z góry ustalonych celach i wyłącznie w takiej objętości, która jest potrzebna do ich osiągnięcia. Przetwarzając Twoje dane osobowe, przestrzegamy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 (dalej RODO), ustawy RL o ochronie prawnej danych osobowych oraz wymogów przetwarzania danych osobowych ustalonych w innych aktach prawnych i zaleceniach oraz (lub) zarządzeniach organów nadzoru.

Osoby, które nie ukończyły 14 roku życia, nie mogą podawać żadnych danych osobowych za pośrednictwem zarządzanych przez nas stron internetowych oraz (lub) kont sieci społecznościowych. Jeżeli jesteś osobą poniżej 14 roku życia, przed podaniem informacji osobistych, powinieneś otrzymać zgodę swoich przedstawicieli prawnych (rodziców, przybranych rodziców, opiekunów).

Pojęcia stosowane w Polityce prywatności są rozumiane tak, jak zostały określone w RODO.

Dane Administratora danych:

Instytucja publiczna „GO Vilnius”
Kod osoby prawnej: 123641468
Adres statutowej siedziby: Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel.: +370 686 57232
E-mail: [email protected]

W jaki sposób zbieramy informacje o Tobie?

 • możesz sam podać informacje (dane osobowe);
 • informacje o Tobie mogą być gromadzone automatycznie;
 • w pewnych wypadkach otrzymujemy informacje o Tobie od osób trzecich oraz możemy zbierać informacje o Tobie z powszechnie dostępnych źródeł.
 • zawierasz z nami umowę (kupna-sprzedaży, świadczenia usług itp.);
 • korzystasz ze świadczonych przez nas usług;
 • prenumerujesz nasze newslettery;
 • rejestrujesz się na organizowane przez nas imprezy, konferencje, wystawy, szkolenia albo inne projekty;
 • składasz nam zapytanie, wniosek oraz (lub) skargę telefonicznie, e-mailowo albo za pośrednictwem zwykłej poczty.
 • składasz zapytanie za pomocą naszych stron internetowych albo kont sieci społecznościowych (np. „Facebook”, „LinkedIn”, „Instagram”, „Youtube”);
 • wykonujesz publiczne wpisy na platformach sieci społecznościowych (np. „Facebook”, „LinkedIn”, „Instagram”, „Youtube”), którymi administrujemy;
 • korzystasz z zarządzanych przez nas stron internetowych (dane gromadzone przy pomocy ciasteczek i podobnych technologii). Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas ciasteczkach znajdziesz niżej.

Możemy otrzymać informacje o Tobie od stron trzecich w zakresie, na jaki pozwalają obowiązujące akty prawne. Mogą to być informacje podawane przez naszych partnerów, kontrahentów, dostawców usług, z Twoich publicznych profili albo baz danych.

Możemy informacje o Tobie otrzymać od Ciebie osobiście, ze źródeł publicznych i komercyjnych, powiązać z inną informacją, którą otrzymujemy od Ciebie albo o Tobie.

Możemy zbierać informacje o Tobie również w innych wypadkach, które nie zostały omówione w Polityce prywatności, jednak gdyby tak się stało zostaniesz dodatkowo poinformowany przez nas.

Jakie informacje (dane osobowe) o Tobie przetwarzamy?

Mimo że staramy się zbierać jak najmniej informacji o Tobie, do wykonywania swojej działalności, gromadzimy następujące informacje:

  • Twoje dane kontaktowe;
  • informacje wymagane do zawarcia transakcji, umów oraz dowolnych innych porozumień, ich wykonywania i administrowania nimi;
  • informację o Twoich osiągnięciach, zawodowej albo innego rodzaju działalności publicznej istotnej dla rozwoju sektora turystycznego i kreowania wizerunku Wilna;
  • Twój znaczący wizerunek, utrwalony na zdjęciach;
  • informacje, które podajesz telefonicznie, pisząc do nas, wysyłając zapytania albo wypełniając ankiety rejestracyjne.
  • informacje znajdujące się w wykonywanych dla nas przelewach;
  • informacje niezbędne do obrony interesów naszej instytucji w sądzie albo innych organach;
  • informacje o używanych przez Ciebie urządzeniach;
  • informacje niezbędne do realizowania celów  marketingu bezpośredniego.

  imię, nazwisko, kod osobowy, płeć oraz inne dane zawarte w dokumencie potwierdzającym tożsamość (paszporcie albo dowodzie osobistym), adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, miejsce pracy / działalność robocza / działalność gospodarcza, stanowisko, wykształcenie, stan cywilny, dane o posiadanych uczuleniach albo nietolerancji artykułów spożywczych. Oprócz tego inne informacje, które mogą być potrzebne do nabycia towarów oraz (lub) wyświadczenia usług.

  informacja o tym, jak używasz tej Strony oraz (lub) innych naszych stron internetowych (informacja o urządzeniu: adres IP, wersja systemu operacyjnego oraz parametry urządzenia, z którego korzystasz w celu dotarcia do treści, parametry, informacje logowania: godzina Twojej sesji oraz czas jej trwania, a także,  jakie informacje są przechowywane przez ciasteczka, które zainstalowaliśmy na Twoim urządzeniu (polityka ciasteczek jest przedstawiana niżej); informacje o miejscu: sygnał GPS urządzenia albo informacje o najbliższych punktach dostępu WiFi” i wieżach telefonii komórkowej, które mogą zostać przekazane nam podczas korzystania przez Ciebie z treści naszej strony internetowej).

  imię, nazwisko, miejsce pracy / działalność robocza / działalność gospodarcza, dane o osiągnięciach znaczących dla rozwoju sektora turystycznego w Wilnie oraz tworzenia wizerunku Wilna, miejsce zamieszkania, wizerunek utrwalony na zdjęciach.

  Możesz wybrać opcję „nie udostępniać” nam pewnej informacji, jednak w takim wypadku może się zdarzyć, że nie będziemy mogli świadczyć Ci naszej usługi (np. bez wskazania niezbędnej informacji, o którą się prosi w celu odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie, nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi).

  Ważne: personel instytucji publicznej „GO Vilnius” ani w formie pisemnej ani telefonicznie, ani w żaden inny sposób, nie prosi Ciebie o dane logowania, numery kart bankowych, hasła albo dowolne inne informacje, z uwagi na wykorzystanie, których możesz doznać szkody finansowej albo dowolnej innej.

  W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane?

  Wyszczególnione wyżej informacje są przetwarzane z uwagi na dążenie do osiągnięcia następujących celów:

   • zawarcia transakcji, umów oraz dowolnych innych porozumień, ich wykonywania i administrowania nimi;
   • realizacji praw właściciela naszej instytucji, Samorządu Miasta Wilna;
   • nawiązania, utrzymania oraz rozwoju stosunków biznesowych, zawodowych oraz (lub) innych prawomocnych stosunków;
   • tworzenia wizerunku Wilna, rozwoju sektora turystycznego oraz zaangażowania przedsiębiorczości i talentów;
   • wykonywania naszych obowiązków zgodnie ze stosowanymi aktami prawnymi;
   • administrowania wewnętrznego naszą instytucją oraz prowadzenia księgowości;
   • ustalenia jakości usług internetowych świadczonych przez naszą instytucję;
   • realizacji interesów naszej instytucji w sądzie albo innym organie;
   • prowadzenia marketingu bezpośredniego.

   Informujemy, że dążymy do utrzymywania kontaktu ze swoimi klientami oraz udzielania im informacji o oferowanych przez nas usługach. W tym celu prowadzimy marketing bezpośredni telefonicznie oraz e-mailowo, dostarczając powiadomienia i aktualności o naszych usługach, organizowanych imprezach, konferencjach, szkolenia itp. Jesteśmy uprawnieni do wysyłania naszym klientom informacji reklamowych o naszych towarach albo usługach na adres poczty elektronicznej, który otrzymaliśmy, świadcząc im usługi albo sprzedając towar. Z kolei nasi klienci będą uprawnieni teraz albo w dowolnej chwili później zrezygnować z otrzymywania takich wysyłanych przez nas treści marketingu bezpośredniego, informując nas o swojej decyzji w dowolny dogodny sposób: e-mailowo: [email protected], listem na adres Gynėjų g. 14, LT--01109 Vilnius albo korzystając z linku rezygnacji w samym e-mailu z informacją o charakterze reklamowym. Taka rezygnacja nie będzie w żaden sposób oddziaływać na wykonywane przed nią przez nas przetwarzanie Twoich danych osobowych.

   We wszelkich innych wypadkach, Twoje dane osobowe w celu realizowania zadań marketingu bezpośredniego będziemy przetwarzali wyłącznie po otrzymaniu Twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Zgodę tę w dowolnym momencie będziesz mógł później cofnąć, informując nas na jeden z wyżej wskazanych sposobów.

   Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o jedną albo kilka podstaw zgodnych z prawem przetwarzania:

    • wykonywanie wymogów aktów prawnych;
    • zawieranie z Tobą oraz wykonywanie transakcji, umów albo innych porozumień o podobnym charakterze;
    • interes publiczny (z wyjątkiem, gdy Twoje interesy prywatne są ważniejsze);
    • nasze prawnie uzasadnione interesy (z wyjątkiem, gdy Twoje interesy prywatne są ważniejsze);
    • w pewnych wypadkach za Twoją zgodą.

    Cele, podstawy oraz dane osobowe, które przetwarzamy, podano w zamieszczonej niżej tabeli.

    Cel Podstawa (-y) prawna (-e)
    Dane osobowe
    Zawarcie transakcji, umów oraz dowolnych innych porozumień, ich wykonywanie i administrowanie nimi.
    • Zawarcie albo wykonywanie Umowy z Tobą;
    • Wykonywanie wymogów aktów prawnych;
    • Prawnie uzasadnione interesy naszej instytucji.
    Imię, nazwisko, kod osobowy, płeć oraz inne dane zawarte w dokumencie potwierdzającym tożsamość (paszporcie albo dowodzie osobistym), adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, miejsce pracy / działalność robocza / działalność gospodarcza, stanowisko, wykształcenie, stan cywilny, dane o posiadanych uczuleniach albo nietolerancji artykułów spożywczych, dane o osiągnięciach znaczących dla rozwoju sektora turystycznego w Wilnie oraz tworzenia wizerunku Wilna, miejsce zamieszkania, wizerunek, utrwalony na zdjęciach.
    Realizacja praw właściciela naszej instytucji.
    • Wykonywanie wymogów aktów prawnych.
    Dowolna informacja związana z działalnością naszej instytucji, tj. dowolnie przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe.
    Nawiązanie, utrzymanie oraz rozwój stosunków biznesowych, zawodowych oraz (lub) innych prawomocnych stosunków.
    • Prawnie uzasadnione interesy naszej instytucji;
    • Wykonywanie wymogów aktów prawnych;
    • Interes publiczny.
    Imię nazwisko, płeć, numer telefonu, adres e-mail, albo inne dane kontaktowe, miejsce pracy / działalność robocza / działalność gospodarcza, stanowisko.
    Tworzenie wizerunku Wilna, rozwoju sektora turystycznego oraz zaangażowania przedsiębiorczości i talentów.
    • Wykonywanie wymogów aktów prawnych;
    • Prawnie uzasadnione interesy naszej instytucji;
    • Interes publiczny.
    Imię nazwisko, płeć, numer telefonu, adres e-mail, albo inne dane kontaktowe, miejsce pracy / działalność robocza / działalność gospodarcza, stanowisko.
    Administrowanie wewnętrzne naszą instytucją oraz prowadzenie księgowości.
    • Wykonywanie wymogów aktów prawnych.
    W zależności od wymogów stosowanych aktów prawnych, treści otrzymanego wniosku instytucji albo innych obiektywnych okoliczności.
    Administrowanie wewnętrzne naszą instytucją oraz prowadzenie księgowości.
    • Wykonywanie wymogów aktów prawnych;
    • Prawnie uzasadnione interesy naszej instytucji.
    W tym celu mogą być przetwarzane wszystkie posiadane przez nas Twoje dane osobowe, wyszczególnione w niniejszej Polityce prywatności.
    Ustalenie jakości usług internetowych świadczonych przez naszą instytucję (w celu ich polepszenia albo tworzenia nowych treści).
    • Prawnie uzasadnione interesy naszej instytucji.
    Adres IP, wersja systemu informacyjnego oraz parametry urządzenia, z którego korzystasz w celu dotarcia do treści, czas używania Twojej sesji oraz czas jej trwania i dowolne informacje, przechowywane w plikach „cookies” (ciasteczkach), które zainstalowaliśmy na Twoim urządzeniu, sygnał GPS urządzenia albo informacje o najbliższych punktach dostępu GPS oraz wieżach telefonii komórkowej, które mogą zostać przekazane nam podczas korzystania przez Ciebie z treści naszej strony internetowej.
    Dbanie o interesynaszej instytucji w sądzie albo innym organie.
    • Wykonywanie wymogów aktów prawnych;
    • Prawnie uzasadnione interesy naszej instytucji;
    • Interes publiczny.
    W zależności od wniesionego powództwa albo skargi, w tym celu mogą być przetwarzane wszystkie posiadane przez nas Twoje dane osobowe, wyszczególnione w niniejszej Polityce prywatności.
    Realizacja celów marketingu bezpośredniego (tylko w wypadku otrzymania Twojej zgody alboodpowiednio, nieotrzymania/ braku zgody).
    • Zgoda;
    • Prawnie uzasadnione interesy naszej instytucji.
    Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  adres miejsca zamieszkania, wiek.

    W wypadkach, gdy nie będziemy mogli opierać się na jednej z podstaw prawnych podawanych w niniejszej tabeli, przed rozpoczęciem przetwarzania Twoich danych osobowych, poprosimy o Twoją zgodę (takie wypadki będą jednoznacznie wynikały z okoliczności i kontekstu).

    W wypadkach, gdy będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w innych celach niż wskazano w niniejszej Polityce prywatności, poinformujemy Cię o tym, przedstawiając odrębne powiadomienie.

    Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

    Bez Twojej uprzedniej zgody, Twoje dane osobowe możemy przekazać wyłącznie w następujących wypadkach:

     • w sposób odpowiedzialny wybranym naszym partnerom biznesowym albo przedsiębiorstwom, które świadczą usługi na naszą prośbę;
     • właścicielowi naszej instytucji – Samorządowi Miasta Wilna;
     • organom ścigania oraz instytucjom państwowym;
     • innym podmiotom, gdy żąda tego prawo albo jest to konieczne w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów.

     Możliwość korzystania z Twoich danych przez odbiorców Twoich danych osobowych (poszczególnych administratorów danych) jest ograniczona, nie mogą oni tej informacji wykorzystywać w innych celach niż umowa z nami. Żeby otrzymywać ich oferty marketingu bezpośredniego, zostaniesz poproszony o odrębną zgodę.

     Możemy również udostępnić Twoje dane administratorom danych świadczącym nam usługi (wykonującym prace). Administratorzy danych będą uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, sporządzonej między nami i nimi, zgodnie z naszymi poleceniami i wyłącznie w objętości, jaka jest niezbędna do należytego wykonania zobowiązań ustalonych w umowie. Zatrudniając administratorów, podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, żeby nasi administratorzy danych mieli wdrożone należyte organizacyjne oraz techniczne środki zapewniające bezpieczeństwo oraz zachowali poufność Twoich danych osobowych.

     Podajemy listę kategorii odbiorców danych:

     banki, agencje reklamowe oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi marketingowe; przedsiębiorstwo nadzorujące system IT naszej instytucji oraz inne przedsiębiorstwa tworzące, instalujące i podtrzymujące oprogramowanie; przedsiębiorstwa świadczące usługi łączności; agencja ochroniarska; przedsiębiorstwa prowadzące księgowość naszego przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe oraz służby kurierskie; przedsiębiorstwa świadczące usługi prawne; przedsiębiorstwa świadczące usługi archiwizacji; blogerzy oraz przedstawiciele różnorodnych mediów; przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania, gastronomii, rozrywki, organizacji imprez albo podobną, związaną nieodłącznie z sektorem turystycznym miasta Wilna;

     inne strony, którym mogą być dostarczane posiadane przez nas informacje o Tobie, gdy jest to konieczne w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów albo w ramach wykonywania obowiązujących nas wymogów aktów prawnych,  organy władzy, funkcjonariusze prowadzący dochodzenia, sądy itp.

     Szersze informacje o konkretnych przedsiębiorstwach wskazanych w niniejszym dziale, którym mogą być dostarczane Twoje dane osobowe, możesz otrzymać, zwracając się według danych kontaktowych wskazanych w Polityce prywatności, politykach prywatności innych administrowanych przez nas stron internetowych albo wręczanych Ci powiadomieniach informacyjnych.

     Do jakich krajów są przekazywane Twoje dane osobowe?

     Czasami możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe do innych krajów, w których może być stosowana polityka ochrony danych na niższym poziomie. W takich wypadkach, zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, żeby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

     W bardzo rzadkich wypadkach możemy wysyłać Twoje dane osobowe do krajów, znajdujących się poza granicami państw będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W takich wypadkach dbamy o to, żeby był stosowany jeden z następujących środków bezpieczeństwa:

      • umowa podpisywana z odbiorcą danych  oparta o zatwierdzone przez Komisję Europejską Standardowe warunki umów;
      • stosowanie przepisów przeznaczonych dla  przedsiębiorstw;
      • przynależność odbiorcy danych do kraju, który byłby uznany przez Komisję Europejską jako stosujący adekwatne normy ochrony danych;
      • kodeksy postępowania, mechanizmy certyfikacji;
      • otrzymane pozwolenie z Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

      W wypadku braku wszystkich wyżej wymienionych środków należytej ochrony, możemy skorzystać z wyjątków określonych w artykule 49 Rozporządzenia (np. Przekazać Twoje dane na podstawie Twojej zgody), jednak mogą one być stosowane wyłącznie w wypadkach rygorystycznie określonych w Rozporządzeniu.

      Co robimy, żeby zabezpieczyć Twoje dane osobowe?

      Wdrożyliśmy rozsądne oraz odpowiednie środki fizyczne i techniczne, żeby ochronić informacje, które gromadzimy w celach udostępniania treści / świadczenia usług. Proszę jednak nie zapomnieć o tym, że mimo  podejmowania przez nas  stosownych działań w celu ochrony Twoich danych osobowych, żadna ze stron, operacji wykonywanych przez internet, systemów komputerowych albo łączności bezprzewodowej, nie są całkowicie bezpieczne.

      Ile czasu będziemy przechowywali Twoje daje osobowe?

      Termin ochrony danych osobowych ustalamy w oparciu o wymogi ustaw, normatywnych aktów prawnych oraz zalecenia instytucji nadzoru oraz (lub) innej kompetentnej instytucji. Jeżeli te wymogi albo wskazówki nie są określone, terminy ochrony danych ustalamy z uwagi na interes publiczny albo nasze własne uzasadnione interesy, jednak nie dłużej niż 7 lat od momentu otrzymania danych (chyba że, jak wspomniano, dłuższe terminy przechowywania danych przewidują akty prawne).

      Zwracamy Twoją uwagę na to, że ze względu na zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz stale wykonywanych imprez, konferencji, wystaw, kursów albo innych projektów, pewne terminy przechowywania danych osobowych specyficznych kategorii podmiotów danych uściślamy w odpowiednich innych politykach prywatności administrowanych przez nas stron internetowych albo w powiadomieniach informacyjnych, wręczanych Ci w momencie otrzymania danych.

      Po zakończeniu terminu przechowywania danych, Twoje dane zostaną skasowane w taki sposób, żeby nie można ich było przywrócić bądź zdepersonalizowane w taki sposób, żeby nie było żadnej możliwości identyfikacji Ciebie.

      Zazwyczaj dane osobowe przechowuje się w następujących terminach:

      Dane osobowe Okres przechowywania
      Dane związane z zawarciem i wykonywaniem transakcji, umów oraz dowolnych innych porozumień. 10 lat po zakończeniu / wypowiedzeniu transakcji, umowy albo porozumienia.
      Dane o płatnościach. 10 lat po dniu wykonania operacji płatniczej.
      Dane związane z rejestracją poprzez ankietę na organizowane przez nas imprezy, konferencje, wystawy, szkolenia albo inne projekty. Do 7 lat od dnia złożenia ankiety rejestracyjnej.
      Dane znajdujące się w złożonych nam telefonicznie, e-mailowo albo zwykłą pocztą zapytaniach, wnioskach oraz (lub) skargach. Do 1 roku od dnia otrzymania zapytania / wniosku / skargi albo jej wykonania.
      Informacja o Twoich osiągnięciach, zawodowej albo innego rodzaju działalności publicznej, znaczącej dla rozwoju sektora turystyki w Wilnie oraz tworzenia wizerunku Wilna. Dane są okresowo sprawdzane i przechowywane do momentu, do którego pozostają znaczące dla rozwoju sektora turystyki w Wilnie oraz tworzenia wizerunku Wilna. Dane mogą zostać skasowane wcześniej, jeżeli zostajeotrzymany od Ciebie brak zgody na takie przechowywanie danych (jeżeli Twoje interesy są ważniejsze).
      Twój wizerunek, utrwalony na zdjęciach. Do momentu, aż wygaśnie ważność Twojej zgody albo jeśli jesteś osobą publiczną,do momentu, aż publikacja wizerunku jest znacząca dla rozwoju sektora turystyki w Wilnie oraz tworzenia wizerunku Wilna. Dane mogą zostać skasowane wcześniej, jeżeli zostaje otrzymany od Ciebie brak zgody na takie przechowywanie danych (jeżeli Twoje interesy są ważniejsze).
      Twoje dane związane z potencjalną albo już istniejącą realizacją naszych interesów w sądzie albo innej instytucji. Aż upłyną przewidziane w aktach prawnych terminy złożenia reklamacji / skargi bądź przedawnienia roszczeń oraz (lub) wejdzie w życie ostateczne orzeczenie sądu.
      Dane osobowe przetwarzane za Twoją zgodą, z wyjątkiem zgód na używanie Twojego wizerunku, przedstawionego na zdjęciach. Do 2 lat od momentu otrzymania zgody, jeżeli zgoda nie została cofnięta wcześniej.
      Wpisy systemów IT (logi). 1 rok.

      Nawet w wypadku, gdy zgłosisz życzenie wypowiedzenia umowy i rezygnacji z naszych usług, w sprawie ewentualnych powstałych w przyszłości wymogów, my w dalszym ciągu będziemy musieli przechowywać pewne Twoje dane osobowe do momentu, aż upłyną terminy przechowywania pewnych danych. Informacje również będą przechowywane po to, żebyśmy, jeśli wyniknie potrzeba, mogli Ci udzielić niezbędnych informacji, żebyśmy mieli odpowiednio zapisaną historię stosunków z Tobą oraz mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania, związane z naszą wzajemną współpracą.

      Jakie masz prawa?

      W zależności od sytuacji oraz dodatkowych warunków przewidzianych w RODO,masz prawo:

       • wiedzieć (być poinformowanym (-ą) o przetwarzaniu swoich danych (prawo do powiadomienia);
       • zapoznać się z przetwarzanymi przez nas Twoimi danymi i tym, jak są one przetwarzane (prawo do zapoznania się);
       • żądać korekty albo z uwagi na cele przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia niepełnych Twoich danych osobowych (prawo żądania dokonania korekty);
       • żądać skasowania związanych z Tobą danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”);
       • żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie związanych z Tobą danych osobowych (prawo do ograniczenia);
       • żądać przeniesienia udostępnionych nam danych (prawo do przeniesienia danych);
       • w dowolnym momencie nie zgadzać się z przetwarzaniem swoich danych osobowych, gdy takie przetwarzanie odbywa się dla dobra interesu publicznego, w dążeniu do uzasadnionych interesów naszych albo strony trzeciej oraz gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym wykorzystywane do profilowania (prawo do niewydania zgody);
       • odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody.

       Zawsze dążymy do tego, żeby należycie zapewnić Twoje prawa oraz w sposób operatywny reagować na dowolne ewentualne naruszenie ich realizacji, dlatego, gdy powstanie dowolne pytanie w sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, prosimy najpierw o kontakt z nami. Nadmieniamy również, że we wszystkich przypadkach przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

       Umożliwiamy Ci realizację tych swoich praw w wygodny sposób. Możesz to zrobić, dzwoniąc pod ten numer telefonu +370 686 57232, pisząc do nas na ten adres e-mail: [email protected] albo korzystając z odpowiednich linków, zamieszczanych na dole dostarczanych przez nas materiałów o treściach reklamowych, gdybyśmy taką treść reklamową Ci dostarczyli.

       Twoje prawa zostaną zrealizowane po  potwierdzeniu  Twojej tożsamości na żywo (za okazaniem dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość: dowodu osobistego albo paszportu) albo za pomocą środków łączności elektronicznej (np. podpisu elektronicznego).

       Twoje prawo TPewne ograniczeni
       Prawo do powiadomienia. Przysługuje Ci prawo przed rozpoczęciem przetwarzania Twoich danych osobowych otrzymać informacje o przetwarzaniu danych w zwięzłej formie, prostym i wyrażone zrozumiałym językiem.
       Prawo do zapoznania się.

       Prawo to oznacza, że możesz nas prosić o przedstawienie Ci:

       • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
       • listy Twoich przetwarzanych danych osobowych;
       • listy celów i podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych;
       • potwierdzenia, czy wysyłamy dane do krajów trzecich - -i jeśli tak to, jakie środki bezpieczeństwa podjęto;
       • żródła otrzymania twoich danych osobowych;
       • informacji, czy stosuje się profilowanie;
       • wskazania okresu przechowywania danych.

       Wyżej wyszczególnione informacje podamy pod warunkiem, że to nie naruszy praw i wolności innych osób.

       Prawo do korekty. Stosuje się, jeżeli posiadane przez nas informacje, związane z Twoimi danymi osobowymi, są niepełne albo niedokładne.
       Prawo „zostać zapomnianym”.

       Stosuje się, jeżeli:

       • posiadane przez nas informacje nie są potrzebne do osiągnięcia ustalonych celów;
       • dane przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę i Ty cofasz zgodę;
       • dane przetwarzamy na podstawie uzasadnionych interesów i po złożonym przez Ciebie wniosku ustala się, że Twoje prywatne interesy są ważniejsze;
       • informacje otrzymano w sposób niezgodny z prawem.
       Prawo do ograniczenia.

       Prawo to może zostać przewidziane na okres, przez który my będziemy analizowali sytuację, tj.:

       • jeżeli kwestionujesz dokładność informacji;
       • jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to wykonywane w oparciu o uzasadnione interesy;
       • jeśli używamy informacji w sposób niezgodny z prawem, jednak nie zgadzasz się na jej skasowanie;
       • jeżeli nie potrzebujemy informacji, jednak żądasz jej przechowywania z uwagi na spór sądowy.
       Prawo do przenoszenia danych. Prawo to może zostać zrealizowane, jeżeli podałeś swoje dane i my je przetwarzamy w sposób automatyczny, w oparciu o Twoją zgodę albo umowę, zawartą z Tobą.
       Prawo do niewyrażenia zgody. Prawo to może zostać zrealizowane, gdy takie przetwarzanie danych odbywa się dla dobra interesu publicznego albo przetwarzanie danych jest niezbędne w dążeniu do  uprawnionych interesów Administratora danych albo strony trzeciej. Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych na takiej podstawie, przypada nam obowiązek dowiedzenia, że dane są przetwarzane z ważnych i uzasadnionych powodów, które są ważniejsze niż Twoje interesy.

       Możesz w dowolnym momencie nie zgodzić się na przetwarzanie Twoich  danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym na profilowanie, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.
       Prawo do cofnięcia zgody. Masz prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody.
       Prawo złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

       Podmiot danych jest uprawniony zwrócić się do instytucji, która jest odpowiedzialna za nadzór nad ochroną danych osobowych oraz ich kontrolę – Państwowej Inspekcji Ochrony Danych (L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312, e-mail: [email protected], tel. (8 5) 271 2804).

       Więcej informacji: www.ada.lt

       Możemy nie stwarzać dla Ciebie warunków realizacji wymienionych wyżej praw, gdy w wypadkach przewidzianych ustawowo należy zapewnić prewencję, badanie i ustalanie przestępstw, naruszeń etyki służbowej albo zawodowej, jak również ochronę praw i wolności podmiotu danych albo innych osób.

       Pliki cookie „ciasteczka” (ang. „cookies“), sygnały i podobne technologie

       Pliki cookie to niewielkie elementy informacji, zachowywane w Twojej wyszukiwarce internetowej. W Polityce prywatności termin „pliki cookies” stosujemy do określenia ciasteczek i innych podobnych technologii, na przykład znaczników pikselowych (ang. „Pixel Tags“), sygnałów nawigacyjnych (ang. „Web Beacon”), „zbieraczy” danych w sieci (ang. „clear GIF“). Pomagają one nam:

       • rozpoznać Ciebie jako wcześnie odwiedzającego pewną stronę internetową;
       • zachować historię Twoich odwiedzin na stronie internetowej oraz zgodnie z tym dostosować zawartość;
       • zapewnić sprawne działanie strony internetowej;
       • monitorować czas trwania, częstotliwość oraz zbierać informacje statystyczne o liczbie odwiedzających Stronę.

       Analizując te dane, możemy doskonalić naszą Stronę internetową oraz uczynić ją wygodniejszą do korzystania.

       Przypominamy, że niektóre usługi mogą zostać stworzone w taki sposób, żeby działały tylko z plikami cookie, a po wyłączeniu części z nich, nie będziesz mógł korzystać z tych usług. Gdy używasz wyszukiwarki do osiągnięcia dostarczanych przez nas treści, możesz konfigurować swoją wyszukiwarkę w taki sposób, żeby zostały przyjęte wszystkie pliki cookie, odrzucone wszystkie pliki cookie albo żeby otrzymać informowację, że plik cookie jest przysyłany. Każda wyszukiwarka jest inna, dlatego jeżeli nie wiesz, jak zmienić ustawienia plików cookie, sprawdź w jej menu pomocy. W systemie operacyjnym Twojego urządzenia mogą znajdować się dodatkowe sterowniki plików cookie. Jeżeli chcesz, żeby informację zbierano za pomocą plików cookie, skorzystaj z prostej procedury występującej w wielu wyszukiwarkach, pozwalającej Ci zrezygnować z korzystania z plików cookie. Żeby dowiedzieć się więcej, jak zarządzać plikami cookie, odwiedź

       Zwracamy również uwagę, że oprócz używanych przez nas plików cookie, na Stronie pozwala się pewnym osobom trzecim (na przykład, administratorom sieci społecznościowych) instalować pliki cookie na używanym przez Ciebie urządzeniu oraz mieć do nich dostęp. Osoby trzecie, które zainstalowały takie pliki cookie, stosują swoje polityki prywatności oraz nie możemy ponosić za nie odpowiedzialności (nasza Strona nie ma dostępu do przekazywanej przez nie informacji), dlatego zdecydowanie zalecamy zainteresować się wspomnianymi politykami, zamieszczonymi na stronach internetowych tych osób i podmiotów  trzecich. Wobec naszych kont sieci społecznościowych („Facebook”, „LinkedIn”, „Instagram”, „Youtube”) stosuje się polityki prywatności ich administratorów.

       Strony zewnętrzne

       Na Stronie podawane są linki do stron zewnętrznych, tj. stron internetowych przedsiębiorstw powiązanych z sektorem turystycznym Wilna (na przykład, zakwaterowania, wyżywienia, organizacji rozrywek). Korzystając z takich linków, należy zwrócić uwagę na to, że te strony internetowe oraz dostępne przez nie usługi powinny mieć swoje indywidualne polityki prywatności (przepisy), za które nie możemy przyjąć odpowiedzialności, dlatego zalecamy szczegółowo je przejrzeć jeszcze przed podaniem jakichkolwiek swoich danych.

       Prosimy o kontakt z nami

       Jeżeli zauważyłeś niezgodność przepisów Polityki prywatności, lukę w zabezpieczeniach dowolnej z zarządzanych przez nas Stron albo masz inne pytania, związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zwróć się do nas w jeden z odpowiadających Ci sposobów:

       Instytucja publiczna „GO Vilnius”
       Kod osoby prawnej: 123641468
       Adres statutowej siedziby: Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
       Tel.: +370 686 57232
       E-mail: [email protected]

       Przepisy końcowe

       Polityka prywatności jest aktualizowana zgodnie z naszymi potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata albo po zmianie aktów prawnych, regulujących przetwarzanie danych osobowych. Po odnowieniu Polityki prywatności, poinformujemy Ciebie o, w naszej ocenie, najistotniejszych zmianach, ogłaszając powiadomienie na Stronie albo w inny podobny sposób. Jeżeli będziesz korzystał z udostępnianych przez nas treści oraz (lub) usług po ogłoszeniu takiego powiadomienia, uznamy, że zgadzasz się z nowymi wymogami, wskazanymi w zaktualizowanej Polityce prywatności.

       Po raz ostatni Polityka prywatności została zaktualizowana dn. 26 lutego 2019 roku.