Oficiali Vilniaus miesto plėtros agentūra

Tarptautinių mokslo ir verslo renginių organizavimo išlaidų kompensavimo taisyklės

 1. SĄVOKOS
  1.1. GO Vilnius – viešoji įstaiga „GO Vilnius“, juridinio asmens kodas 123641468, buveinės registracijos adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, kurios tikslas yra tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą tarptautinio turizmo, verslo ir rinkodaros srityse ir viešai teikiant šios srities paslaugas visuomenės nariams ir kurios vienas iš uždavinių yra skatinti tarptautinius verslo ir mokslo renginius Vilniaus mieste.
  1.2. Taisyklės – šios tarptautinių mokslo ir verslo renginių organizavimo išlaidų kompensavimo taisyklės, sukurtos remiantis GO Vilnius direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu V-8 patvirtintais nuostatais “Dėl tarptautinių mokslo bei verslo renginių organizavimo išlaidų kompensavimo” bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
  1.3. Tarptautinis renginys – mokslo ar verslo renginys, vykstantis Vilniaus mieste, kuriame dalyvauja dalyviai iš užsienio valstybių (konferencija, kongresas, susitikimas, forumas, seminaras, vasaros mokykla ir kiti konferencijų turizmo srities renginiai).
  1.4. Pareiškėjas – Tarptautinio renginio organizatorius, kuris atitinka Taisyklėse nustatytus kriterijus ir kuris Taisyklėse numatyta tvarka pateikia GO Vilnius paraišką dėl Tarptautinio renginio organizavimo išlaidų kompensavimo.
  1.5. Paraiška – Pareiškėjo užpildytas ir Taisyklėse numatyta tvarka pateiktas dokumentas dėl Tarptautinio renginio organizavimo išlaidų kompensavimo, kuriame nurodoma prašoma pateikti informacija apie Tarptautinį renginį ir Pareiškėjo duomenys, taip pat prašomų kompensuoti Tarptautinio renginio organizavimo išlaidų rūšis (rūšys). 
  1.6. Kompensacija – Go Vilnius skiriama Tarptautinio renginio organizavimo išlaidų kompensavimo suma.
  1.7. Ekspertinis vertinimas – Go Vilnius nustatyta tvarka atliekamas Paraiškų vertinimas pagal Taisyklėse nustatytus kriterijus ir kitas sąlygas, kurį atlikus priimama išvada dėl Kompensacijos skyrimo/neskyrimo.
  1.8. Informacinis pranešimas – Pareiškėjui elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, kuriuo patvirtinamas Kompensacijos skyrimas, nurodomi skiriama Kompensacijos suma, Kompensacijos skyrimo būdas ir kokioms išlaidoms padengti skiriama Kompensacija.
  1.9. Sutartis - Tarptautinio renginio organizavimo išlaidų kompensavimo sutartis, sudaroma Taisyklėse nustatyta tvarka.
  1.10. Ataskaita – Taisyklėse nustatyta tvarka Pareiškėjo pateikiama įvykusio Tarptautinio renginio ataskaita. 

 2. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI
  2.1. Pareiškėju gali būti Lietuvos Respublikoje ar užsienio šalyje registruotas juridinis asmuo, organizuojantis Tarptautinį renginį.
  2.2. Prioritetas yra skiriamas ne pelno siekiančių organizacijų organizuojamiems Tarptautiniams renginiams.

 3. REIKALAVIMAI RENGINIUI
  3.1. Kompensacija gali būti skiriama tuo atveju, jei Tarptautinio renginio dalyviai iš užsienio šalių sudaro daugiau nei 40 proc., skaičiuojant nuo bendro dalyvių skaičiaus.
  3.2. Kompensacija gali būti skiriama tuo atveju, jei šalia Taisyklių 1. punkte nurodytos minimalios užsienio dalyvių skaičiaus sąlygos Tarptautinis renginys atitinka šiuos žemiau nurodytus kriterijus:
        3.2.1. Renginio tema priskiriama tokioms sritims kaip ICT, fintech, lazeriai, fotonika, biotech, medicina, kultūra, sumanios specializacijos prioritetai (pagal sumanilt)
        3.2.2. Planuojamas bendras dalyvių skaičius Tarptautiniame renginyje yra ne mažiau kaip 100 (vienas šimtas) dalyvių;
        3.2.3. Renginys didina Vilniaus miesto konkurencingumą keldamas tarptautinius reitingus, atitikdamas GO Vilnius strategiškai svarbias industrijas, kurios nėra nurodytos Taisyklių 2.1. punkte (tarptautinis susisiekimas, turizmas,          rinkodara, kino industrija, startuoliai);
        3.2.4. Tarptautinis renginys yra planuojamas ne turistinio sezono metu (t.y. spalio 1 d. – balandžio 1 d.);
        3.2.5. Tarptautinio renginio trukmė yra ne mažesnė kaip 2 (dvi) dienos.

 4. REIKALAVIMAI RENGINIO ORGANIZAVIMO IŠLAIDOMS
  4.1. Kompensuojamos tik tiesiogiai su Tarptautinio renginio organizavimu susijusios išlaidos:
        - patalpų ir įrangos nuomos;
        - tarptautinės žiniasklaidos atstovo kelionės ir/ar apgyvendinimo;
        - dalyvių maitinimo;
        - renginio viešinimo;
        - pramoginio - pažintinio pobūdžio paslaugų ir/ar išvykų, jeigu jos yra neatsiejama renginio dalis;
        - viešojo bei privataus transporto, pervežimo ir parkavimo;
        - renginio organizatoriaus paslaugų.

 5. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR VERTINIMAS
  5.1. Pareiškėjas, siekdamas gauti Kompensaciją, turi pateikti GO Vilnius Paraišką.
  5.2. Paraiška gali būti pateikiama išsiunčiant užpildytą Paraišką paštu adresu convention@vilnius.lt arba pateikiant Paraišką GO Vilnius internetiniame puslapyje www.govilnius.lt.
  5.3. Paraiška turi būti pateikiama likus ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų iki Tarptautinio renginio pradžios. Tuo atveju, kai Paraiška pateikiama vėliau, Go Vilnius turi teisę atsisakyti priimti Paraišką vertinimui.
  5.4. Atliekant Paraiškų vertinimą, Pareiškėjai negali būti diskriminuojami dėllyties, kilmės, socialinės padėties, rasės, tautybės, tikėjimo, politinių pažiūrų ir kitų kriterijų, susijusių su žmogaus teisėmis.
  5.5. Atliekant Paraiškų vertinimą, atsižvelgiama į Taisyklėse nustatytus reikalavimus Pareiškėjui ir Tarptautiniam renginiui, taip pat į renginio galimybes prisidėti prie GO Vilnius tikslų įgyvendinimo.
  5.6. Paraiškos vertinimo metu GO Vilnius gali paprašyti Pareiškėjo pateiktitrūkstamą informaciją ir/ar dokumentus.
  5.7. GO Vilnius objektyviai ir visapusiškai įvertina kiekvieną pateiktą Paraišką ir priima sprendimą dėl Kompensacijos skyrimo/neskyrimo.
  5.8. GO Vilnius gautų Paraiškų vertinimą atlieka atsižvelgdama ir į Tarptautinių renginių skatinimui skirtų lėšų kiekį, todėl neįsipareigoja skirti Kompensacijos visiems renginiams, atitinkantiems Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Tokiais atvejais, kai vertinant Paraiškas paaiškėja, kad Paraiškų Ekspertinio vertinimo rezultatas balų skaičiumi yra vienodas, vadovaujamasi kriterijumi, kuri Paraiška buvo pateikta pirmiau.
  5.9. Apie Paraiškos vertinimo rezultatą ir sprendimą dėl Kompensacijos skyrimo/neskyrimo Pareiškėjas informuojamas Paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per 14 darbo dienų nuo Paraiškos gavimo, išsiunčiant Pareiškėjui Informacinį pranešimą.

 6. SUTARTIES SUDARYMAS
  6.1. Sutartis su Pareiškėju laikoma sudaryta nuo to momento, kai atlikus Ekspertinį vertinimą, Pareiškėjui Paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu yra išsiunčiamas Informacinis pranešimas.
  6.2. Tuo atveju, kai skiriama Kompensacija skiriasi nuo Paraiškoje nurodytos Kompensacijos, laikoma, kad Sutartis su Pareiškėju sudaryta skiriamai Kompensacijai, jei Pareiškėjas per 5 darbo dienas išsiunčia Go Vilnius sutikimą-patvirtinimą.
  6.3. Taisyklių aktuali redakcija yra neatskiriama Sutarties dalis.

 7. KOMPENSACIJOS SKYRIMO TVARKA
  7.1. Skiriamos Kompensacijos suma priklauso nuo Taisyklėse nurodytų kriterijų, planuojamos Tarptautinio renginio grįžtamosios vertės, kitų su Tarptautiniu renginiu susijusių reikšmingų aplinkybių, bendro pateiktų Paraiškų kiekio ir atitinkamai Tarptautinių renginių organizavimo išlaidų kompensavimui skirtų lėšų.
  7.2. Kompensacijos skyrimo būdą parenka GO Vilnius, t.y. paskirta kompensacija gali būti tiesiogiai pervedama Pareiškėjui iki renginio arba įvykus renginiui ir Pareiškėjui pateikus Ataskaitą su renginio išlaidas pagrindžiančiais dokumentais;
  7.3. Patvirtinta Kompensacijos suma yra skiriama tik tiesioginėms su Tarptautinio renginio organizavimu susijusioms išlaidoms kompensuoti, į kompensuojamų išlaidų sumą neįtraukiant už prekes ir/ar paslaugas mokėtino pridėtinės vertės mokesčio.
  7.4. Kompensacijos skyrimo atveju, Pareiškėjas turi pateikti GO Vilnius sąskaitą-faktūrą skirtos Kompensacijos sumai. Tuo atveju, kai Pareiškėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodytas 0,00 dydžio pridėtinės vertės mokestis, nes pagal Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 straipsnįšios išlaidos nelaikomos pridėtinės vertės mokesčio objektu. Sąskaitoje-faktūroje prie paslaugos pavadinimo turi būti nurodyta: Tarptautinio renginio organizavimo išlaidų kompensacija.
 1. ATASKAITA
  8.1. Ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo renginio pabaigos Pareiškėjas turi pateikti GO Vilnius Ataskaitą. Kartu su Ataskaita Pareiškėjas privalo pateikti atitinkamas renginio organizavimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus (sąskaitas-faktūras), ne mažiau nei 5 nuotraukas iš Tarptautinio renginio arba nuorodą į nuotraukų galeriją, įrodymus, kad Vilniaus miesto pažintinės ekskursijos buvo įtrauktos į Tarptautinio renginio programą.
  8.2. Pareiškėjui pateikus Ataskaitą, iš kurios matyti, kad Pareiškėjas tinkamai įvykdė savo prisiimtus įsipareigojimus, Kompensacija pervedama į Pareiškėjo sąskaitą per 14 darbo dienų nuo sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.
  8.3. Pareiškėjui nepateikus Ataskaitos Taisyklių 8.1. punkte nurodytu terminu ar pateikus Ataskaitą, iš kurios matyti, kad Pareiškėjas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo prisiimtus įsipareigojimus, Go Vilnius įgyja teisę atsisakyti kompensuoti atitinkamas išlaidas ar jų dalį. Tuo atveju, jeigu Kompensacija Pareiškėjui jau buvo išmokėta, Pareiškėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų grąžinti jam pervestą Kompensaciją ar atitinkamą reikalaujamą Kompensacijos dalį.

    9. KITI GO Vilnius ĮSIPAREIGOJIMAI
       9.1. Visus Pareiškėjo pateikiamus asmens duomenis Go Vilnius įsipareigoja tvarkyti su Tarptautinio renginio organizavimo išlaidų kompensavimu susijusiam tikslui įgyvendinti, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

 1. KITI PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
   10.1. GO Vilnius skyrus Kompensaciją, Pareiškėjas įsipareigoja:
           - Tarptautinio renginio dalyviams pasiūlyti ir į renginio programą įtraukti Vilniaus miesto pažinimo ekskursijas pėsčiomis. Šių ekskursijų kaina yra įtraukiama į skiriamą Kompensacijos sumą;
           - Esant poreikiui, leisti GO Vilnius atstovams atlikti Tarptautinio renginio organizatoriaus bei dalyvių apklausas renginio metu. Apklausų tikslas – įvertinti konkretaus renginio ekonomį poveikį Vilniaus miestui ir gauti grįžtamąjį ryšį apie turizmo ir/ar verslo produktus, paslaugas;
           - Esant poreikiui, pateikti GO Vilnius išsamią informaciją apie renginį, jo dalyvius, gautas pajamas ir patirtas išlaidas, kad būtų galima įvertinti renginio ekonominį poveikį Vilniaus miestui.
           - Renginio reklaminėje-informacinėje medžiagoje nurodyti GO Vilnius kaip renginio draugą-partnerį, išskyrus atvejus, jei GO Vilnius nurodytų kitaip.
  10.2.  Pareiškėjas patvirtina, kad visa jo Paraiškoje, Ataskaitoje ir bet kuri kita su Tarptautinio renginio organizavimo išlaidų kompensavimus susijusi pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę.

 2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  11.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Go Vilnius vadovo patvirtintomis Tarptautinių renginių organizavimo išlaidų kompensavimo tvarkomis.
  11.2. Go Vilnius gali bet kada atnaujinti ar pakeisti Taisykles. Tokios atnaujintos ar pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo Go Vilnius internetiniame puslapyje www.govilnius.lt. Pareiškėjui taikoma Paraiškos pateikimo dieną aktuali Taisyklių redakcija.

2020 02 27 aktuali redakcija

Naudodamiesi šia svetaine, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu analizės, reklamos ir personalizuoto turinio tikslais. Norėdami gauti daugiau informacijos,skaitykite čia.